วิธีการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย (India)

каталог мультфильмов 2010
каталог игр на пк 2012

Update: 09 Jan'20

ปัจจุบัน ช่องทางการยื่นขอวีซ่า (Visa) เข้าประเทศอินเดีย มี 2 แบบ คือ:
ช่องทางที่ 1: eTourist Visa, eBusiness Visa Online (eTV) [ทางบริษัทฯ รับยื่น eTourist Visa และ eBusiness Visa]
ช่องทางที่ 2: Regular Visa การยื่นวีซ่าแบบปกติ (ต้องไปยื่นที่ศูนย์รับยื่น VFS เท่านั้น [ทางบริษัทไม่ได้บริการสำหรับช่องทางนี้]

รายละเอียด มีดังต่อไปนี้;

 

========================================================================

การยื่นขอวีซ่า 

eTourist Visa & eBusiness Visa Online

E-Tourist Visa และ E-Business Visa เป็นช่องทางใหม่ในการยื่นขอวีซ่าผ่านทางระบบออนไลน์ มีขั้นตอนที่ทำผ่านการออนไลน์ทั้งหมด ไม่ต้องไปต่อคิวขอยื่นทำวีซ่า ใช้เวลายื่นและอนุมัติไม่นาน เมื่อวีซ่าออกก็สามารถใช้เดินทางได้เลย แล้วไปสแกนเก็บลายนิ้วมือที่ ตม. ปลายทางประเทศอินเดีย สะดวกมาก ๆ

ประเภทของ eTourist Visa และ eBusiness Visa

----------------------------------------------------------------------------------------------------
eTOURIST VISA (วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว)
กรุณาระบุระยะเวลาของ eTourist Visa ที่ต้องการ

---------------------------------------
• eTourist Visa 30 Days
(อายุวีซ่านับจากวันที่เดินทางไปถึงอินเดีย)
(เป็นแบบ Double Entry คือ เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง ตามอายุขอวีซ่า)
[ค่าบริการ 2,000 บาท]

หมายเหตุ;
• eTourist Visa แบบอายุ 30 วัน เป็นวีซ่าแบบ Double Entry (เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง)
• เมื่อรับทราบผลการพิจารณาวีซ่า: กรณีผ่านการพิจารณา (Granted) ท่านจะได้รับใบ Electronic Travel (ETA) ให้ทำการปริ้นต์ (Print) และแนบไว้กับ Passport ของท่าน เพื่อใช้ยื่นเมื่อผ่าน ตม. ที่สนามบินประเทศอินเดีย
โดยท่านต้องเดินทางไปประเทศ India เพื่อรับการตรวจลงตราประทับวีซ่าลงในเล่มของท่าน ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบ ETA แล้วเท่านั้น
• อายุของวีซ่า: เริ่มนับอายุของวีซ่าวันแรกเมื่อเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย และได้รับการตรวจลงตราสแตมป์ลงในหนังสือเดินทางของท่าน โดยวีซ่ามีอายุ 30 วัน เป็นแบบ Double Entry Visa และใช้เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
---------------------------------------

• eTourist Visa 1 Year                                  • eTourist Visa 5 Years
(อายุวีซ่านับจากวันที่ ETA ออก)                                                            (อายุวีซ่านับจากวันที่ ETA ออก)
(เป็นแบบ Multiple Entry เข้า-ออกได้ หลายครั้ง)           (เป็นแบบ Multiple Entry เข้า-ออกได้ หลายครั้ง)
[ค่าบริการ 2,500 บาท]                                    [ค่าบริการ 4,500 บาท]

หมายเหตุ;
• eTourist Visa แบบอายุ 1 ปี และ 5 ปี เป็นวีซ่าแบบ Multiple Entry เข้า-ออกได้ หลายครั้ง)
• เมื่อรับทราบผลการพิจารณาวีซ่า: กรณีผ่านการพิจารณา (Granted) ท่านจะได้รับใบ Electronic Travel (ETA) ให้ทำการปริ้นต์ (Print) และแนบไว้กับ Passport ของท่าน เพื่อใช้ยื่นเมื่อผ่าน ตม. ที่สนามบินประเทศอินเดีย
• อายุของวีซ่า: เริ่มนับอายุของวีซ่าทันทีที่เมื่อทราบผลการพิจารณาวีซ่าว่าผ่าน โดยวีซ่ามีอายุ 365 วัน เป็นแบบ Multiple Entry Visa และใช้เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
• การพำนักแบบต่อเนื่อง: สามารถพำนักในอินเดียแบบต่อเนื่องในแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 90 วัน
---------------------------------------

กรุณาระบุวัตถุประสงค์การใช้ eTourist Visa ของท่าน
• RECREATION/SIGHT-SEEING
• MEETING FRIENDS/RELATIVES
• SHORT TERM YOGA PROGRAMME
• SHORT TERM COURSES ON LOCAL LANGUAGES, MUSIC, DANCE, ARTS & CRAFTS, COOKING, MEDICINE
ETC. WHICH SHOULD NOT BE A FORMAL OR STRUCTURED COURSE/PROGRAMME
(COURSES NOT EXCEEDING 6 MONTHS DURATION AND NOT ISSUED WITH A QUALIFYING CERTIFICATE/
DIPLOMA ETC).
• VOLUNTARY WORK OF SHORT DURATION (FOR A MAXIMUM PERIOD OF ONE MONTH, WHICH DO NOT
INVOLVE ANY MONETARY PAYMENT OR CONSIDERATION OF ANY KIND IN RETURN).

หมายเหตุ;
• E-Visa จะผูกกับหนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะเล่มที่ใช้ยื่นขอเท่านั้น กรณีจะใช้หนังสือเดินทางเล่มอื่นนอกเหนือจากหนังสือเดินทางเล่มดังกล่าว เพื่อผ่านเข้าประเทศอินเดียนั้น ไม่สามารถทำได้
• ในกรณีที่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะไม่สามารถโอนย้าย หรือ ใช้ E-Visa ของเดิมที่มีอยู่กับเล่มเก่าได้ ต้องทำ E-Visa ใหม่เท่านั้น
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
eBUSINESS VISA (วีซ่าสำหรับการติดต่อธุรกิจ)
กรุณาระบุระยะเวลาของ eBusiness Visa ที่ต้องการ

• eBusiness Visa 1 Year
(อายุวีซ่านับจากวันที่ ETA ออก)
(เป็นแบบ Multiple Entry)
[ค่าบริการ 4,500 บาท]

หมายเหตุ;
• eBusiness Visa แบบอายุ 1 ปี เป็นวีซ่าแบบ Multiple Entry เข้า-ออกได้ หลายครั้ง)
• เมื่อรับทราบผลการพิจารณาวีซ่า: กรณีผ่านการพิจารณา (Granted) ท่านจะได้รับใบ Electronic Travel (ETA) ให้ทำการปริ้นต์ (Print) และแนบไว้กับ Passport ของท่าน เพื่อใช้ยื่นเมื่อผ่าน ตม. ที่สนามบินประเทศอินเดีย
• อายุของวีซ่า: เริ่มนับอายุของวีซ่าทันทีที่เมื่อทราบผลการพิจารณาวีซ่าว่าผ่าน โดยวีซ่ามีอายุ 365 วัน เป็นแบบ Multiple Entry Visa และใช้เพื่อติดต่อธุรกิจเท่านั้น
• การพำนักแบบต่อเนื่อง: สามารถพำนักในอินเดียแบบต่อเนื่องในแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 180 วัน

กรุณาระบุวัตถุประสงค์การใช้ eBusiness Visa ของท่าน
• TO SET UP INDUSTRIAL/BUSINESS VENTURE
• SALE/PURCHASE/TRADE
• ATTEND TECHNICAL/BUSINESS MEETINGS
• TO RECRUIT MANPOWER
• PARTICIPATION IN EXHIBITIONS, BUSINESS / TRADE FAIRS
• EXPERT/SPECIALIST IN CONNECTION WITH AN ONGOING PROJECT
• CONDUCTING TOURS
• TO DELIVER LECTURE/S UNDER GLOBAL INITIATIVE FOR ACADEMIC NETWORKS (GIAN)

หมายเหตุ;
• E-Visa จะผูกกับหนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะเล่มที่ใช้ยื่นขอเท่านั้น กรณีจะใช้หนังสือเดินทางเล่มอื่นนอกเหนือจากหนังสือเดินทางเล่มดังกล่าว เพื่อผ่านเข้าประเทศอินเดียนั้น ไม่สามารถทำได้
• ในกรณีที่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะไม่สามารถโอนย้าย หรือ ใช้ E-Visa ของเดิมที่มีอยู่กับเล่มเก่าได้ ต้องทำ E-Visa ใหม่เท่านั้น
----------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:
- กรณีที่จะใช้เพื่อไปทำงานที่อินเดีย ไม่สามารถยื่นแบบ E-Visa ได้
- กรณีขอวีซ่าประเภทอื่น ๆ ให้ทำการยื่นขอที่ด้วยวิธีปกติ กับศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS เท่านั้น
- สำหรับพระภิกษุ สามเณร ที่ต้องการไปจาริกแสวงบุญทางพุทธศาสนา แนะนำให้ทำการยื่นขอวีซ่าด้วยวิธีปกติที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจะขอแบบ eVisa ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ว่าต้องเสียค่าวีซ่าเหมือนฆราวาสปกติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ที่ยื่นขอ e Visa "ต้อง" เข้าประเทศอินเดียผ่านช่องทาง;

28 สนามบิน ได้แก่;
Ahmedabad , Amritsar , Bagdogra , Bengaluru , Bhubaneshwar , Calicut , Chandigarh , Chennai , Cochin , Coimbatore , Delhi , Gaya , Goa , Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Kolkata , Lucknow , Madurai , Mangalore , Mumbai , Nagpur , Portblair , Pune , Tiruchirapalli , Trivandrum , Varanasi , Vishakhapatnam

5 ท่าเรือ ได้แก่;
Chennai , Cochin , Goa , Mangalore , Mumbai

กรณีจะออกจากประเทศอินเดีย สามารถออกจากทางสนามบินได้ทั้ง 28 แห่ง หรือ 5 ท่าเรือ และสามารถออกผ่านด่านพรมแดนภาคพื้นดิน (The Authorized Immigration Check Posts (ICPs)) ของอินเดียได้

กรณีเข้าประเทศอินเดียครั้งแรกด้วย e-Visa จากต่างประเทศ
จะไม่สามารถใช้เข้าประเทศผ่านทางด่านพรมแดนภาคพื้นดินได้ ต้องผ่านทางสนามบิน หรือ ท่าเรือ ที่ระบุไว้ก่อนเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามาจากประเทศเนปาล และต้องการเข้าอินเดียผ่านทางด่านพรมแดนลุมพินี ท่านจะต้องขอวีซ่าแบบปกติเท่านั้น

แต่ถ้าเกิดว่า ท่านเข้าประเทศอินเดียแบบปกติผ่านทางสนามบิน หรือ ท่าเรือที่ระบุไว้ และออกนอกประเทศอินเดียไปยังประเทศเนปาล ทางด่านพรมแดนไปลุมพินี แล้วท่านต้องการจะเดินทางกลับมายังอินเดียอีกครั้งผ่านด่านพรมแดนลุมพินี แบบนี้ส่ามารถทำได้ และก็เท่ากับว่าท่านได้ใช้ e-Visa ไปแล้ว 2 ครั้ง
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการยื่นขอ E-Visa India กับทางบริษัทโอเรียนต้า วิสต้า

1. เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด
2. เอกสารทั้งหมด ไม่ต้องใช้ตัวจริง ใช้แค่การสแกน หรือ ถ่ายรูปให้ชัดเจน (เน้นว่า หน้า Passport กับ รูปถ่ายสี ขอเป็นแบบสแกนมา เพราะจะชัดเจน และน่าเชื่อถือที่สุด)
3. เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ส่งมาทางบริษัท โอเรียนต้า วิสต้า ที่
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line ID: @orientavista
4. โทรแจ้งมายังทางเรา เพื่อแจ้งความประสงค์ขอยื่นวีซ่า ที่โทรศัพท์ 02-808-1299 หรือ 02-444-2117
5. ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ และ จัดเตรียมเอกสารของท่านให้เรียบร้อย ถ้าเอกสารยังขาดสิ่งใดอยู่ ทางบริษัทจะติดต่อท่าน จนกว่าเอกสารจะครบถ้วน
6. เมื่อเอกสารของท่านพร้อมเรียบร้อย ทางบริษัทฯ จะโทรกลับไปแจ้งว่าเอกสารครบถ้วน และให้ท่านดำเนินการชำระเงินในลำดับถัดไป
7. ให้ท่านชำระค่า E-Visa India เล่มละ 4,500 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) (รายละเอียดเลขที่บัญชี จะอยู่ในหัวข้อ "เอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า"
8. เมื่อท่านโอนชำระค่า E-Visa India แล้ว ให้ท่านถ่ายรูปสลิปที่ทำการโอนชำระ และส่งมาให้เราทาง E-Mail หรือ Line ID ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือโทรแจ้งเราก็ได้เช่นกัน
9. ทางเราจะทำการยื่น E-Visa India ท่านในทันทีที่ได้รับการชำระค่าวีซ่า
10. ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าจากทางอินเดีย คือ 3-5 วันทำการ
11. เมื่อวีซ่าของท่านผ่านการพิจารณาจากทางอินเดียแล้ว ทางเราจะแจ้งกลับท่านทาง E-Mail และแนบเอกสารใบผ่าน E-Visa ให้ท่านใน E-Mail ให้ท่านปริ้นต์ไปใช้ในลำดับถัดไป

หมายเหตุ;
- กรุณายื่นขอวีซ่าก่อนวันที่ท่านจะเดินทาง อย่างน้อย 7 วัน
- สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จในนามบริษัทของท่าน ให้แจ้งรายละเอียดบริษัท, ที่อยู, เลขที่เสียภาษีของบริษํทของท่านมายังทางเรา เราจะดำเนินการ และส่งใบเสร็จให้ท่านไปยังทางไปรษณีย์

สิ่งสำคัญ:
- ทางบริษัท โอเรียนต้า วิสต้า จำกัด ไม่สามารถยืนยัน หรือ อนุมัติ ว่าวีซ่าของท่านจะผ่านหรือไม่ ซึ่งสถานรับยื่นวีซ่าอินเดียจะเป็นผู้พิจารณาเป็นสำคัญ โดยทางบริษัทฯ เป็นเพียงผู้รับยื่นออนไลน์แทนท่านเท่านั้น!
- อัตราค่าวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน กรุณาตรวจสอบกับทางเราอีกครั้ง
- กรณี Visa ของท่านไม่ผ่านการอนุมัติ ทางบริษ้ทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้
เพราะทางสถานฑูตระบบว่าไม่สามารถคืนเงินใด ๆ ได้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า
(เอกสารทั้งหมด สามารถส่งให้เราได้ทาง E-Mail หรือ Line ได้ปกติ ไม่ต้องนัดรับเอกสาร สะดวกมาก )

กรุณาเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย (ตามไฟล์แนบด้านล่าง หรือดาวโหลดที่นี่ download green)

1. สแกนหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)(หน้าแรกที่มีรูปและข้อมูลของท่าน)
- อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน , มีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป
- ต้องถ่ายให้ชัดเจน ไม่เบลอ ตัวอักษรต้องคมชัด ตัวอักษรต้องครบทุกตัว
- ไม่มีเงา, แสงสะท้อน หรือ นิ้วมือ หรือสิ่งใด ๆ มาบดบังภาพทั้งสิ้น

2. สแกนรูปถ่าย 2x2 นิ้ว
ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ไม่มีเงา ไม่สวมหมวก, แว่นตา และไม่ใส่คอนแทกเลนส์แบบสีหรือแบบ Big Eye
- ทำการสแกนรูป (Scan) แล้วทำให้เป็นไฟล์สกุล .JPEG
- ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น!!!
- ขนาดของรูปก่อนที่จะนำมาสแกน ต้องเป็นขนาด 2x2 นิ้ว
- ขนาดของรูป เมื่อทำการสแกนแล้ว ต้องทำเป็นสีเหลี่ยมจตุรัส
- รูปถ่าย ต้องเป็นหน้าตรง เห็นหน้าแบบชัดเจด ลืมตาปกติ ไม่สวมหมวก, แว่นตา และไม่ใส่คอนแทกเลนส์แบบสีหรือแบบ Big Eye
- ต้องโชว์ใบหน้าทั้งหมด
- ในรูปภาพ ต้องไม่มีแสงเงาบนใบหน้า และฉากหลัง
- ต้องไม่มีเส้นขอบ
- ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น
(ให้ทางร้านที่ท่านไปถ่าย ส่งไฟล์รูปให้ท่านด้วย ท่านจะได้ไฟล์แบบ JPEG มา ซึ่งสามารถนำมายื่นขอ eVisa ได้)(หรือว่าทางร้านไม่สามารถให้ไฟล์รูปท่านได้ ก็ให้นำรูปที่ได้มาเป็นใบ ๆ มาทำการสแกน แล้วส่งให้เราในลำดับถัดไป)

3. แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการขอ e Visa India (ตามไฟล์ที่แนบไว้ด้านล่าง) หรือดาวน์โหลดที่นี่ download green)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้เดินทาง (ถ้ามี)(จะถ่ายรูป หรือสแกนมาให้เราก็ได้)

5. (กรณีเคยไปประเทศอินเดียมาก่อน)
- ส่งรูปถ่าย หน้า Visa India ตัวล่าสุดที่ท่านได้มาให้ทางเรา
- ส่งรูปถ่าย หน้าที่มีลงตราสแตมป์ Visa ของอินเดียที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเดินทางของท่าน ที่เป็นสแตมป์ตัวล่าสุดที่ท่าน
เดินทาง มาให้ทางเราด้วยเช่นกัน

6. กรณีเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี
- ให้แนบสำเนาหนังสือสุทธิให้เราด้วย (จะถ่ายรูป หรือสแกนมาให้เราก็ได้)

7. กรณียื่นขอแบบ eBusiness Visa (วีซ่าเพื่อการธุรกิจ) ให้เพิ่มเอกสาร อันได้แก่
- ใบเชิญจากทางอินเดีย (เป็นภาษาอังกฤษ) มีหัวกระดาษเป็นบริษัทนั้น ๆ ที่ได้เชิญท่าน
- นามบัตรของที่จะผู้เดินทาง (เป็นภาษาอังกฤษ)

8. ค่าบริการสำหรับการยื่นขอวีซ่าออนไลน์
eTourist Visa              อายุ 30 วัน  ราคา 2,000 บาท
                                อายุ 1 ปี      ราคา 2,500 บาท
                                อายุ 5 ปี      ราคา 4,500 บาท
eBusiness Visa    อายุ 1 ปี      ราคา 4,500 บาท
(ราคานี้ รวมค่าวีซ่า และ ค่าบริการรับยื่นวีซ่าของทางบริษัทฯแล้ว)

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตทางผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าอินเดีย
ให้รวมเอกสารให้เรียบร้อย พร้อมชำระค่าบริการ และส่งให้เรา
(เอกสารทั้งหมด สามารถส่งให้เราได้ทาง E-Mail หรือ Line ได้ปกติ ไม่ต้องนัดรับเอกสาร สะดวกมาก)

Line: @orientavista
หรือ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

---------------------------------------------------------
เลขที่บัญชี สำหรับการโอนเงินชำระค่าบริการยื่นขอวีซ่า

ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)
สาขา: เพชรเกษม อเวนิว บางแค
ประเภท: สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี: คุณเครือมาศ มูซอ
เลขที่บัญชี: 054-3-24522-4
---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อควรจำ
1. ท่านสามารถยื่นขอ E-Visa ได้ก่อนล่วงหน้า 120 วัน ก่อนการเดินทาง ซึ่งช้าสุดคือ 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2. ระยะเวลาอนุมัติ e Visa โดยประมาณ คือ 72 ชั่วโมง – 5 วันทำการ หลังจากการยื่น
(การพิจารณาอนุมัติ นั้น จะเริ่มมีการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีชำระค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

3. กรณีขอวีซ่าประเภทอื่น ๆ ให้ไปทำการยื่นขอที่ด้วยวิธีปกติ กับศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ย่านอโศก,กรุงเทพฯ เท่านั้น

4. สำหรับพระภิกษุ สามเณร ที่ต้องการไปจาริกแสวงบุญทางพุทธศาสนา แนะนำให้ทำการยื่นขอวีซ่าด้วยวิธีปกติที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจะขอแบบ E-Visa ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ว่าต้องเสียค่าวีซ่าเหมือนประชาชนปกติ

5. ไม่อนุญาตสำหรับหนังสือเดินทางราชการ และ หนังสือเดินทางการฑูต (Not available to Diplomatic/Official Passport Holders or Laissez-passer travel document holders.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
สิ่งสำคัญ:
- ทางบริษัท โอเรียนต้า วิสต้า จำกัด ไม่สามารถยืนยัน หรือ อนุมัติ ว่าวีซ่าของท่านจะผ่านหรือไม่ ซึ่งสถานรับยื่นวีซ่าอินเดียจะเป็นผู้พิจารณาเป็นสำคัญ โดยทางบริษัทฯ เป็นเพียงผู้รับยื่นออนไลน์แทนท่านเท่านั้น!
- อัตราค่าวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน กรุณาตรวจสอบกับทางเราอีกครั้ง
- กรณี Visa ของท่านไม่ผ่านการอนุมัติ ทางบริษ้ทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้
เพราะทางสถานฑูตระบบว่าไม่สามารถคืนเงินใด ๆ ได้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
-------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================

ทางบริษัทฯ ยังมีบริการอื่น ๆ อีกด้วย ทั้งในประเทศอินเดีย และ ประเทศอื่น ๆ ได้แก่;
 - บริการจัดนำเที่ยว
 - จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 
 - รับจองโรงแรมที่พัก
 - บริการรถรับ-ส่ง
 - จำหน่ายประกันการเดินทาง
 
หากท่าน สนใจทำวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย หรือ ต้องการบริการจากเราในด้านอื่น ๆ 
หรือ มีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติม 

ติดต่อเราได้ที่นี่

บริษัท โอเรียนต้า วิสต้า จำกัด
โทรศัพท์: 02-444-2117 / 02-444-2118 / 02-808-1299
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: @orientavista
Facebook: www.facebook.com/orientavista

โอเรียนต้า วิสต้า เราคือผู้เชี่ยชาญด้านการนำเที่ยวอินเดียอย่างแท้จริง!!!

 

AGA Insurance Pic 002

Attachments:
Download this file ((Ref 09 Jan'20) [THAI] แบบฟอร์ม แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการขอ e Visa India.doc)(Ref 09 Jan'20) แบบฟอร์ม แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการขอ e Visa India[ ]145 kB
Download this file ((Ref 09 Jan'20) ใบแจ้งเตรียมเอกสารสำหรับการขอยื่น e Visa India.pdf)(Ref 09 Jan'20) ใบแจ้งเตรียมเอกสารสำหรับการขอยื่น e Visa India[ ]206 kB
купить смартфон nokia
купить фоторамки